Metodyka kształtowania systemów dystrybucji ładunków w aspekcie oceny efektywności procesów przewozowych

  • Dodaj recenzję:
  • 4033
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Emilian Szczepański
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Metodyka kształtowania systemów dystrybucji ładunków w aspekcie oceny efektywności procesów przewozowych

rok wydania: 2018
ilość stron: 188
ISBN: 978-83-7814-848-7
oprawa: miękka

Opis

Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszej monografii jest metodyka kształtowania systemów dystrybucji ładunków w aspekcie oceny efektywności procesów przewozowych, a w szerszym sensie – procesów realizowanych w systemach dystrybucji celem realizacji dostawy do odbiorcy. Poza wskazanymi relacjami efektywność będzie rozumiana jako miara oceny systemu dystrybucji ładunków w ujęciu kosztowym, technicznym i środowiskowym.

Rozważając systemy dystrybucji ładunków należy mieć na uwadze wiele aspektów tej działalności. System dystrybucji ładunków to układ elementów, którego celem jest przemieszczanie ładunków w sposób odpowiednio zorganizowany i efektywny. Na efektywność przewozu ma wpływ wiele czynników – to nie tylko pojazdy, kierowcy i ładunki, ale także infrastruktura czy regulacje prawne. Realizacja usługi musi być oceniana, a ocena ta powinna uwzględniać zależności wszystkich elementów i wieloaspektowość problemu. Jedne aspekty oceny dotyczą zasobochłonności, inne wydajności, a jeszcze inne oceny jakości. Dotyczy to również zagadnień negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie.

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów / 7
Wykaz ważniejszych oznaczeń / 9

1. Wprowadzenie / 15
1.1. System dystrybucji ładunków (SD) – istota i zakres funkcjonowania / 15
1.2. Charakterystyka procesów w systemach dystrybucji / 20
1.3. Stan zagadnienia w zakresie oceny efektywności systemów dystrybucji / 27
1.4. Cel i zakres monografii / 36

2. Wybrane zagadnienia modelowania SD / 39
2.1. Założenia ogólne modelowania SD / 39
2.2. Cel i zakres modelowania SD / 42
2.3. Wybrane problemy decyzyjne w aspekcie oceny procesów w SD / 48
2.3.1. Najkrótsza ścieżka w sieci, największy przepływ i przepływ o minimalnym koszcie / 48
2.3.2. Problem przydziału / 51
2.3.3. Problemy załadunku (bin packing i knapsack problem) / 53
2.3.4. Problem komiwojażera i układania tras pojazdów / 56
2.4. Metody wspomagania decyzji w aspekcie oceny efektywności SD / 64

3. Dobór kryteriów oceny efektywności procesów w SD / 72
3.1. Identyfikacja i klasyfikacja kryteriów oceny / 72
3.2. Efektywność ekonomiczna SD / 76
3.3. Efektywność techniczna SD / 79
3.4. Efektywność środowiskowa SD / 82

4. Model oceny efektywności systemu dystrybucji ładunków / 89
4.1. Charakterystyka założeń do budowy modelu SD / 89
4.2. Odwzorowanie struktury SD / 93
4.2.1. Formalizacja struktury systemu dystrybucji i sieci transportowej / 93
4.2.2. Odwzorowanie charakterystyk elementów składowych SD / 97
4.3. Charakterystyka zadań SD i jego organizacja / 104
4.4. Kryteria optymalizacyjne i wskaźniki oceny efektywności SD / 110
4.4.1. Kryteria i wskaźniki ekonomiczne / 110
4.4.2. Kryteria i wskaźniki techniczne / 116
4.4.3. Kryteria i wskaźniki środowiskowe / 122
4.5. Warunki brzegowe nakładane na realizowane procesy / 127

5. Wybrane modele decyzyjne SD w aspekcie oceny efektywności / 132
5.1. Wprowadzenie / 132
5.2. Model z wieloma bazami magazynowymi z ograniczeniami czasu pracy kierowców / 133
5.3. Wielokryterialny model wyznaczania tras pojazdów z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko i kryterium jakości / 137

6. Wybrane algorytmy rozwiązywania modeli decyzyjnych w SD / 143
6.1. Metoda metaheurystyczna i możliwość jej zastosowania do oceny efektywności wybranych modeli decyzyjnych SD / 143
6.2. Symulacja komputerowa jako metoda oceny organizacji SD w warunkach niepewności / 149

7. Przykłady praktycznego zastosowania przedłożonych metod w ocenie efektywności procesów w SD / 153
7.1. Ocena efektywności realizacji dostaw ładunków z zastosowaniem metody metaheurystycznej / 153
7.1.1. Opis problemu / 153
7.1.2. Wyniki uzyskane metodą metaheurystyczną / 155
7.2. Ocena efektywności procesów z zastosowaniem technik symulacyjnych / 157
7.2.1. Opis problemu i założenia modelu / 157
7.2.2. Implementacja logiki modelu symulacyjnego / 160
7.2.3. Analiza wyników / 163

Podsumowanie monografii / 167
Bibliografia / 170
Spis rysunków / 185
Spis tabel / 187