Normy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 12: Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych
31,50 zł