Wypadki i choroby zawodowe - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo

  • Dodaj recenzję:
  • 4094
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Marek Gałusza, Wiesław Langer
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Wypadki i choroby zawodowe - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo

rok wydania: 2018, wydanie ósme
ilość stron: 116
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: grudzień 2018

Opis

Książka jest informatorem, zawierającym niezbędne minimum wiedzy na temat wypadków nie tylko przy pracy oraz chorób zawodowych, koniecznej do podstawowej orientacji w tych zagadnieniach.

Zawiera także wskazania pozwalające wyegzekwować wszystko to, co należy się każdemu, kto uległ takiemu wypadkowi. Podaje również akty prawne, zawierające rozwinięcie omawianych problemów i miejsca, gdzie te akty się znajdują.

Książka podzielona jest na 10 głównych części, omawiających odpowiednio:

Część I - Podstawy prawne

Część II - Postępowanie w razie wypadku przy pracy

Część III - Postępowanie w sprawie chorób zawodowych

Część IV - Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Część V - Zróżnicowana składka wypadkowa dla pracodawców

Część VI - Wypadki w drodze do pracy lub z pracy

Część VII - Wypadki lub choroby powstałe w szczególnych okolicznościach

Część VIII - Wypadki i choroby związane ze służbą

Część IX - Wypadki związane z udzielaniem pomocy

Część X - Inne wypadki i choroby

Książka zawiera również szereg załączników przedstawiających m.in. wzory podstawowych dokumentów niezbędnych do sporządzania w razie zaistnienia wypadku.

Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca wykaz aktów prawnych oraz aktywne druki.

Działa z systemem operacyjnym: Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 10

Spis treści

Wstęp / 9
Literatura / 10
Wykaz skrótów użytych w tekście / 11
Wykaz skrótów użytych w orzecznictwie / 11

I. PODSTAWY PRAWNE / 13
1. Źródła prawa o wypadkach / 13
2. Definicje wypadków / 16
Wypadek / 16
Wypadek przy pracy / 16
Śmiertelny wypadek przy pracy / 18
Ciężki wypadek przy pracy / 18
Zbiorowy wypadek przy pracy / 19
Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy / 19
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy / 19
Wypadek przy pracy rolniczej / 20
3. Charakterystyczne cechy wypadków / 20
Nagłość zdarzenia / 21
Orzecznictwo / 21
Przyczyna zewnętrzna zdarzenia / 22
Orzecznictwo / 23
Uraz lub śmierć / 28
Związek z pracą / 28
Orzecznictwo / 29

II. OBOWIĄZKI PRACODAWCY W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU PRZY PRACY / 35
4. Działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie / 35
5. Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku wypadków / 36
Wezwanie pomocy / 37
Bezpieczeństwo akcji ratunkowej / 38
Apteczka pierwszej pomocy / 39
6. Powiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora / 39
7. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy / 40
Oględziny miejsca wypadku / 44
Wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego w wypadku / 45
Zebranie informacji od świadków wypadku / 45
Zasięganie dodatkowych opinii / 45
Prawdopodobna wersja zdarzenia / 46
Sporządzenie dokumentacji powypadkowej / 46
Orzecznictwo / 48
8. Wypadek na terenie innego zakładu / 49
9. Odmowa zbadania wypadku / 50
10. Rejestr wypadków przy pracy oraz statystyczna karta wypadku przy pracy / 51
Rejestr wypadków przy pracy / 51
Statystyczna karta wypadku przy pracy / 51
11. Wnioski powypadkowe / 52
12. Wypadki niepracownicze / 52

III. POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE CHORÓB ZAWODOWYCH / 54
13. Związek choroby z warunkami pracy / 54
14. Postępowanie dotyczące chorób zawodowych / 55
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej / 55
Rozpoznanie choroby zawodowej / 55
Stwierdzenie choroby zawodowej / 56
Orzecznictwo / 58
15. Obowiązki pracodawcy związane z chorobami zawodowymi / 61
16. Analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych / 62

IV. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH / 65
17. Rodzaje świadczeń / 65
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia powypadkowego / 66
Świadczenie rehabilitacyjne / 66
Zasiłek wyrównawczy / 66
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu / 67
Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej / 68
Renta z tytułu niezdolności do pracy / 69
Renta szkoleniowa / 69
Renta rodzinna / 70
Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej / 72
Dodatek pielęgnacyjny / 72
Niektóre koszty wypadków / 72
Dodatkowe świadczenia / 73
Dodatek wyrównawczy / 73
Odszkodowanie za utratę (zniszczenie) rzeczy stanowiących własność pracownika / 73
18. Postępowanie w zakresie ustalenia prawa do świadczeń powypadkowych / 74
Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego / 74
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny / 74
Renty: z tytułu niezdolności do pracy, rodzinna i szkoleniowa oraz dodatki do rent / 75
19. Pozbawienie poszkodowanego prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy / 75
Orzecznictwo / 78
20. Świadczenia na podstawie prawa cywilnego / 84
Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy – art. 415 KC / 85
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – art. 435 § 1 KC / 85
Zwiększenie potrzeb (pogorszenie sytuacji materialnej) poszkodowanego / 85
Krzywda, jakiej doznał poszkodowany / 86
Orzecznictwo / 86

V. ZRÓŻNICOWANA SKŁADKA WYPADKOWA DLA PRACODAWCÓW / 91
21. Kategoria ryzyka dla danej działalności / 91

VI. WYPADKI W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY / 94
Orzecznictwo / 96

VII. WYPADKI LUB CHOROBY POWSTAŁE W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH / 97

VIII. WYPADKI I CHOROBY ZWIĄZANE ZE SŁUŻBĄ / 100
22. Służba wojskowa / 100
Orzecznictwo / 102
23. Służba w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Więziennej / 103
Orzecznictwo / 105

IX. WYPADKI ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY / 107
24. Udzielanie pomocy Państwowej Straży Pożarnej / 107
25. Udzielanie pomocy Policji, ABW lub Straży Granicznej / 109
26. Udzielanie pomocy pracownikom wywiadu skarbowego / 111


X. INNE WYPADKI I CHOROBY / 113
27. Wypadki związane z wypełnianiem powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej / 113
Służba w obronie cywilnej / 113
Powszechna samoobrona ludności / 114
Służba zastępcza / 114
Wykonywanie świadczeń na rzecz obrony / 115
28. Wypadki uczniów i studentów / 115
Wypadki uczniów / 116
Wypadki studentów / 117
29. Wypadki przy pracy rolniczej / 117
Orzecznictwo / 122
30. Wypadki związane z akcją zwalczania klęsk żywiołowych / 124

Załączniki
Zał. nr 1. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy / 127
Zał. nr 2. Statystyczna karta wypadku / 131
Zał. nr 3. Karta wypadku powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego / 153
Zał. nr 4. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy / 155
Zał. nr 5. Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia oraz rejestru wypadków uczniów / 158
Zał. nr 6. Wzór rejestru wypadków przy pracy / 161