Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr E5/2012. Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych

  • Dodaj recenzję:
  • 2594
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: H. Potrzebowska, B. Kozłowski

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr E5/2012. Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych - H. Potrzebowska, B. Kozłowski

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 7
1.2. Terminologia / 8
2. Dokumentacja techniczne / 12
2.1. Wymagania ogólne / 2
2.2. Zawartość projektu technicznego / 12
2.3. Dokumentacja powykonawcza / 13
3. Wyroby stosowane do budowy preizolowanych sieci ciepłowniczych / 15
3.1. Wymagania ogólne / 15
3.2. Wymagania techniczne / 6
4. Warunki techniczne wykonania preizolowanych sieci ciepłowniczych / 19
4.1. Warunki ogólne / 19
4.2. Odbiór, transport i składowanie preizolowanych rur i elementów / 20
4.3. Wymagania przy wykonywaniu wykopów sieci podziemnych / 21
4.4. Wykonywanie podpór, słupów, estakad sieci naziemnych / 23
4.5. Montaż preizolowanych rur i elementów / 23
4.6. Wykonywanie zespołu złącza / 31
4.7. Montaż innych elementów sieci / 35
4.8. Inne prace montażowe / 7
4.9. Zasypywanie wykopów / 39
4.10. Uruchamianie sieci / 42
4.11. Dokumentacja powykonawcza sieci / 42
4.12. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia / 42
5. Kontrola i badania przy odbiorze / 43
5.1. Rodzaje badań / 43
5.2. Badania w zakresie prac przygotowawczych do budowy sieci z rur i elementów preizolowanych / 43
5.3. Badania w zakresie wykonawstwa preizolowanych sieci ciepłowniczych / 43
5.4. Ocena wyników badań / 49
6. Bibliografia / 50
6.1. Normy i przepisy / 50
6.2. Literatura uzupełniająca  / 55
Załącznik 1: Zalecane odległości podstawowe podziemnych sieci ciepłowniczych od obiektów terenowych / 57
Załącznik 2: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – odbiór materiałów / 58
Załącznik 3: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – układanie w wykopie / 59
Załącznik 4: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – dopuszczenie połączeń do izolowania / 60
Załącznik 5: Protokół odbioru połączeń spawanych (załącznik do protokołu A) / 61
Załącznik 6: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – odbiór zespołu złącza / 62
Załącznik 7: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – kwalifikacja odcinka s.c. do zasypania / 63
Załącznik 8: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – płukanie sieci ciepłowniczej / 64
Załącznik 9: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – końcowy odbiór odcinka / 65
Załącznik 10: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – odbiór systemu sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń / 66
Załącznik 11: Protokół odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – odbiór dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń / 67
Załącznik 12: Protokół odbioru końcowego sieci ciepłowniczej preizolowanej / 68