Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe

  • Dodaj recenzję:
  • 3045
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Roman Gajownik, Jan Sieczkowski
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe

rok wydania: 2015
ilość stron: 60
numer w serii: A3/2015
ISBN: 978-83-249-6793-3
oprawa: miękka

Opis
Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonywania i odbioru konstrukcji murowych, wznoszonych z różnych elementów murowych i zapraw murarskich.Zawierają wymagania dotyczące specyfikacji projektowej, zasad uwzględniania czynników środowiskowych, wpływających na trwałość konstrukcji oraz wymagania dotyczące jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. Nie dotyczą konstrukcji murowych sprężonych, wodno-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców i kominów przemysłowych oraz sklepień (przekryć krzywiznowych).

W załącznikach przedstawiono zasady określania klas ekspozycji konstrukcji murowych dla różnych warunków środowiskowych oraz doboru elementów murowych i zapraw z uwagi na trwałość muru w różnych warunkach ekspozycji.

Spis treści
Streszczenie / 4
Summary / 4
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8
2. Dokumentacja techniczna / 10
3. Wyroby i materiały / 12
3.1. Wymagania ogólne / 12
3.2. Elementy murowe / 13
3.3. Zaprawy murarskie / 15
3.4. Beton wypełniający / 19
3.5. Stal zbrojeniowa / 19
3.6 Wyroby dodatkowe do murów / 19
3.7. Transport i składowanie / 28
3.8. Sprzęt, narzędzia, urządzenia / 29
4. Wykonywanie konstrukcji murowych / 30
4.1. Zasady wznoszenia murów / 30
4.2. Wiązanie elementów w murze / 31
4.3. Metody murowania / 33
4.4. Spoinowanie muru / 34
4.5. Ściany jednowarstwowe / 35
4.6. Ściany szczelinowe / 37
4.7. Ściany (mury) skrępowane / 40
4.8. Ściany (mury) zbrojone / 41
4.9. Ściany działowe / 42
4.10. Nadproża / 42
4.11. Przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe / 44
4.12. Odchyłki wymiarów / 45
5. Warunki techniczne odbioru konstrukcji murowych / 48
5.1. Program badań / 48
5.2. Sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną / 49
5.3. Badania materiałów i wyrobów / 49
5.4. Badania konstrukcji murowych / 49
5.5. Odbiór końcowy / 51
5.6. Ocena wykonania konstrukcji / 52
6. Bibliografia / 53
Załącznik Z.1. Klasyfikacja warunków ekspozycji / 56
Załącznik Z.2. Dobór elementów murowych i zapraw z uwagi na trwałość / 59