Vademecum projektanta tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • 3188
  • Producent: Polcen
  • Autor: praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza
  • Cena netto: 120,00 zł 126,00 zł
Vademecum projektanta tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-64795-19-0
stron: 440
format:    B5 (165x235 mm)
oprawa: miękka

Opis
Oficyna Wydawnicza POLCEN przygotowuje kilkutomowe seryjne dzieło zatytułowane VADEMECUM PROJEKTANTA, stanowiące kompleksowo ujęte kompendium wiedzy, zawierające podstawowe informacje i materiały pomocnicze związane z praktycznym stosowaniem Eurokodów dotyczących projektowania konstrukcji, m.in. żelbetowych, stalowych, murowych i drewnianych, a także projektowania geotechnicznego. Cennym elementem tego dzieła będą przykłady liczbowe ilustrujące praktyczne wykorzystanie aktualnych zasad wiedzy technicznej, w szczególności zawartej w Eurokodach oraz ujęcie w nich wiadomości przydatnych w bezpośredniej praktyce projektowej.

Patronat honorowy nad publikacją objęła Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Izba Projektowania Budowlanego natomiast patronat medialny objęły czasopisma: Inżynier budownictwa, Wiadomości Projektanta Budownictwa i Izolacje.

 VADEMECUM stanowi opracowanie zbiorowe pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza. Redaktorem naukowym – prowadzącym jest dr inż. Stefan Pyrak. Autorzy to zespół wybitnych specjalistów, rzeczoznawców i ekspertów, teoretyków i praktyków.

Autorami tomu 1 pt. „Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych” są:

– prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski – rozdział 1 pt.: „Zasady sporządzania dokumentacji projektowej”,
– prof. dr hab. inż. Antoni Biegus – rozdział 2 pt.: „Zasady projektowania konstrukcji budowlanych (wg PN-EN 1990)” i rozdział 3 pt.: „Obciążenia budynków i konstrukcji (wg PN-EN 1991)”,
– dr inż. Andrzej Pogorzelski, mgr inż. Jan Sieczkowski – rozdział 4 pt.: „Krajowy system normalizacyjny” i rozdział 5 pt.: „Normy w budownictwie”,
– dr inż. Andrzej Tomana – rozdział 6 pt.: „Wspomaganie komputerowe projektowania konstrukcji”.

W rozdziale dotyczącym zasad sporządzania dokumentacji technicznej zawarto informacje na temat programowania i projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz sporządzania dokumentacji projektowej, w szczególności projektu budowlanego. Podano też zasady kontroli, uzgadniania i zatwierdzania projektów.

W rozdziale poświęconym podstawom projektowania konstrukcji budowlanych według Eurokodu PN-EN 1990 przedstawiono zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych metodą stanów granicznych. Podano w nim również sposób oszacowania obliczeniowych wartości obciążeń i oddziaływań oraz nośności konstrukcji, a także określania współczynników częściowych. Omówiono identyfikację obliczeniowych efektów oddziaływań w ocenie stanów granicznych nośności oraz wykorzystania konstrukcji budowlanych. Przedstawiono także przyjęte w Eurokodach standardy i wymagania związane z jakością konstrukcji budowlanych oraz zarządzanie ich niezawodnością. Omówiono metody probabilistyczne poziomu II. Dokonano również analizy porównawczej zasad projektowania konstrukcji budowlanych według dotychczasowych norm PN-B i Eurokodów.

Rozdział dotyczący problematyki identyfikacji obciążeń i oddziaływań budynków oraz konstrukcji według pakietu norm Eurokodu PN-EN 1991 ujmuje zasady określania obciążeń stałych i użytkowych (PN-EN 1991-1-1), oddziaływań na konstrukcje w warunkach pożaru (PN-EN 1991-1-2), obciążenia śniegiem (PN-EN 1991-1-3), oddziaływania wiatru (PN-EN 1991-1-4), oddziaływań termicznych (PN-EN 19911-5), oddziaływań w czasie wykonywania konstrukcji (PN-EN 1991-1-6) oraz oddziaływań wyjątkowych (PN-EN 1991-1-7). Położono też duży nacisk na wyjaśnienie fizycznych i teoretycznych modeli obciążeń i oddziaływań konstrukcji budowlanych.

W kolejnych rozdziałach omówiono krajowy system normalizacyjny wraz ze wskazaniem Polskich Norm powołanych w przepisach techniczno-budowlanych, a także omówienie norm oraz zasad stosowanych przy sporządzaniu projektów konstrukcji.
Oddzielny rozdział poświęcono omówieniu komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji budowlanych. Uwzględniono przede wszystkim te zagadnienia, które wytyczają kierunki rozwoju technologii informatycznych w budownictwie. Wskazano tu głównie BIM (Building Information Modeling) jako koncepcję całościowego ujęcia wszystkich etapów budowlanego procesu inwestycyjnego i cyklów życia budowli.