Uprawnienia budowlane 2018. Pytania i testy. Część 2 Ćwiczenia

  • Dodaj recenzję:
  • 3437
  • Producent: Polcen
  • Autor: Praca zbiorowa
  • Cena netto: 84,76 zł 89,00 zł

Uprawnienia budowlane 2018. Pytania i testy. Część 2 Ćwiczenia

rok wydania: 2018, wydanie piętnaste
ilość stron: 402
ISBN: 978-83-64795-42-8
format: B5
oprawa: miękka

 

Opis
stan prawny: 1 lipca 2018 r.

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego i ustnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności w ograniczonym zakresie.

Najlepsza książka dla specjalności:

- architektonicznej

- konstrukcyjno-budowlanej

- inżynieryjnej:

a) mostowej

b) drogowej

c) kolejowej

d) hydrotechnicznej

e) wyburzeniowej

- instalacyjnej

a) telekomunikacyjnej

b) energetycznej (cieplnej, wentylacyjnej, gazowej i wod.-kan.)

c) elektrycznej i elektroenergetycznej

Część 2. ĆWICZENIA składa się z:

wprowadzenia, w którym omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe zestawy pytań na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;

rozdziału 2, w którym zamieszczono 664 pytania na egzamin testowy (niezależnych od 523 pytań zawartych w 1 części książki) w czterech podrozdziałach obejmujących:

309 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane,

233 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

72 przykładowe pytania z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego,

48 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

z proponowanymi odpowiedziami a), b) lub c). Na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi, z których jedna jest właściwa;

rozdziału 3, w którym zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, z którego wynika odpowiedź;

rozdziału 4, zawierającego 107 przykładowych tez z odpowiedziami na egzamin ustny (stan prawny: 01.01.2017 r.);

rozdziału 5, zawierającego podstawowe pytania problemowe z komentarzem i odpowiedziami, które mogą być przydatne zarówno na egzaminie ustnym i pisemnym (stan prawny: 01.01.2017 r.).

 

Spis treści
Od wydawcy / 7
Wprowadzenie – warunki uzyskiwania uprawnień budowlanych / 9

Rozdział 1.
Wykaz przepisów, do których zostały opracowane pytania testowe na uprawnienia budowlane / 27

Rozdział 2.
Pytania na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – ćwiczenia / 35
2.1. Pytania z zakresu ustawy – Prawo budowlane / 35
2.1.1. Odpowiedz / 83
2.2. Pytania z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / 92
2.2.1. Odpowiedzi / 129
2.3. Pytania z zakresu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego / 141
2.3.1. Odpowiedzi / 151
2.4. Pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy / 154
2.4.1. Odpowiedzi / 162

Rozdział 3.
Przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie / 165
3.1. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej /165
3.1.1. Odpowiedzi / 175
3.2. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 178
3.2.1. Odpowiedzi / 185
3.3. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 188
3.3.1. Odpowiedzi / 195
3.4. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej / 197
3.4.1. Odpowiedzi / 207
3.5. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej / 210
3.5.1. Odpowiedzi / 217
3.6. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej / 220
3.6.1. Odpowiedzi / 226
3.7. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej / 229
3.7.1. Odpowiedzi / 239
3.8. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej / 242
3.8.1. Odpowiedzi / 249
3.9. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej / 252
3.9.1. Odpowiedzi / 259
3.10. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 261
3.10.1. Odpowiedzi / 270
3.11. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 274
3.11.1. Odpowiedzi / 281
3.12. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 283
3.12.1. Odpowiedzi / 290
3.13. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej / 292
3.13.1. Odpowiedzi / 301
3.14. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych / 304
3.14.1. Odpowiedzi / 313
3.15. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 316
3.15.1. Odpowiedzi / 325
3.16. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 328
3.16.1. Odpowiedzi / 335
3.17. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 337
3.17.1. Odpowiedzi / 344
3.18. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 346
3.18.1. Odpowiedzi / 355
3.19. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 358
3.19.1. Odpowiedzi / 365
3.20. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 367
3.20.1. Odpowiedzi / 374

Rozdział 4.
Przykładowe tezy na egzamin ustny z odpowiedziami / 377

Rozdział 5.
Uprawnienia budowlane – pytania problemowe i odpowiedzi / 391

Wykaz reklam
Znowelizowane warunki techniczne 2018 / 26
Zbiór Aktów Prawnych / 34
Vademecum projektanta t. 1 / 140
Uprawnienia budowlane 2018. Pytania i testy egzaminacyjne część 1. Poradnik z kluczem / 164
Powierzchnie i kubatury budynku. Zasady obliczania / 273
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem 2018 / 376
Prawo budowlane – przepisy z omówieniem + Suplement 2018;
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie + Suplement 2017 / 390