Teoria budowy modeli biznesowych

  • Dodaj recenzję:
  • 4219
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Tadeusz Waściński
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Teoria budowy modeli biznesowych

rok wydania: 2019
ilość stron: 266
ISBN: 978-83-7814-856-2
oprawa: miękka

Opis

Książka ta jest podsumowaniem dwudziestopięcioletniego doświadczenia autora z pracy w ośrodkach akademickich, które poprzedzone było kilkuletnią praktyką na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Przedstawiony materiał obejmuje zasadniczą część dotychczasowego dorobku naukowego autora, który koncentruje się na metodach wielopłaszczyznowej oceny działalności przedsiębiorstwa w ujęciu biznesowym.

Celem książki jest analityczne potraktowanie modeli biznesowych i zachodzących w nich procesów, które powinno uwzględniać takie obszary działalności, jak: przedsiębiorczość, innowacyjność, restrukturyzacja, społeczna odpowiedzialność biznesu, postęp naukowo-techniczny, a także dynamiczna analiza dostarczanych informacji ekonomicznych, finansowych, organizacyjnych i innych.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, dotyczących: modeli biznesowych w ujęciu teoretycznym i praktycznym; ekonomicznych podstaw modeli biznesowych (podejście autorskie); przedsiębiorczości w procesach biznesowych; innowacji w procesach biznesowych; restrukturyzacji w modelach biznesowych; społecznej odpowiedzialności biznesu jako podstawie budowy modeli biznesowych.

Książka jest adresowana przede wszystkim do ludzi nauki, którzy zajmują się procesami biznesowymi, ale również do tych, którzy chcą łączyć praktykę prowadzenia działalności biznesowej z teorią naukową.


Spis treści

Przedmowa i podziękowania / 7
Wstęp / 9

Rozdział 1. Modele biznesowe – ujęcie teoretyczne i praktyczne / 13
1.1. Modele biznesowe – istota, klasyfikacja / 15
1.2. Modele biznesowe i modelowanie biznesowe / 22
1.3. Znaczenie innowacji w modelach biznesowych / 31
1.4. Ograniczenia dla zrównoważonych modeli biznesowych / 35
1.5. Zrównoważone modele biznesowe / 38
1.6. Procesy biznesowe / 45

Rozdział 2. Ekonomiczne podstawy modeli biznesowych / 50
2.1. Ekonomiczne podstawy działalności biznesowej / 50
2.2. Modele biznesowe w ujęciu retrospektywnym / 57
2.3. Znaczenie decyzji producenta / 64
2.4. Identyfikacja wybranych czynników ekonomicznych mających wpływ na efektywność ekonomiczną modeli biznesowych / 66
2.5. Studium przypadku – badanie efektywności modeli biznesowych / 69

Rozdział 3. Przedsiębiorczość w procesach biznesowych / 89
3.1. Istota i pojęcie przedsiębiorczości / 89
3.2. Wybrane rodzaje przedsiębiorczości i ich charakterystyka / 95
3.3. Rozwój pojęcia przedsiębiorca od R. Cantillona do J.A. Schumpetera / 106
3.4. Ewolucyjne podejście do koncepcji terminu przedsiębiorca / 109
3.5. Procesowe ujęcie przedsiębiorczości / 114
3.6. Dynamika rozwoju form przedsiębiorczości w Polsce według danych GUS za 2017 rok / 119

Rozdział 4. Innowacje w procesach biznesowych / 133
4.1. Innowacyjność przedsiębiorstw, istota i charakter / 133
4.2. Innowacyjność przedsiębiorstwa kreująca jego wartość / 141
4.3. Rola strategii innowacji w strategii rozwoju przedsiębiorstwa / 144
4.4. Podażowe i popytowe źródła innowacji w przedsiębiorstwie / 150
4.5. Model przedsiębiorczości korporacyjnej i innowacji / 153
4.6. Polityka innowacyjności / 158

Rozdział 5. Restrukturyzacja w modelach biznesowych / 161
5.1. Analiza źródłowa stanu wiedzy z zakresu restrukturyzacji / 162
5.2. Restrukturyzacja potrzebą w działalności biznesowej przedsiębiorstwa / 166
5.3. Cele restrukturyzacji / 171
5.4. Zasięg i konieczność wdrożenia procesów restrukturyzacyjnych / 174
5.5. Bariery w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw / 184
5.6. Charakterystyka głównych wymiarów restrukturyzacji / 189

Rozdział 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu podstawą budowy modeli biznesowych / 199
6.1. Koncepcja i istota społecznej odpowiedzialności / 201
6.2. Koncepcja modelu przedsiębiorstwa społecznego / 211
6.3. Wzrastająca rola modelu przedsiębiorstwa społecznego / 215
6.4. Równowaga pomiędzy zyskiem a społeczną odpowiedzialnością biznesu / 217
6.5. CSR koncepcją jednostek administracji państwowej i samorządowej / 221
6.6. Zmiany w zapisach ustawy o rachunkowości w zakresie CSR / 226
6.7. Popularyzacja zagadnień społecznie odpowiedzialnych w środowisku akademickim / 231

Podsumowanie i synteza / 239
Bibliografia / 243
Spis tabel / 257
Spis rysunków / 259
Załącznik / 261