Prawo budowlane przepisy z omówieniem 2018 wyd.11 - stan prawny 1 kwietnia 2018 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 3477
  • Producent: Polcen
  • Autor: Robert Wysocki
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Prawo budowlane przepisy z omówieniem 2018 wyd. 11 - stan prawny 1 kwietnia 2018 r.

rok wydania: 2018, wydanie jedenaste
ilość stron: 292
ISBN: 978-83-64795-39-8
format: B6 (120x170mm)
oprawa: miękka

Opis
Kolejne 11. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z komentarzem (teksty ujednolicone).
Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

 Książka obejmuje najnowsze zmiany wprowadzone następującymi aktami prawnymi:
1. Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Wejście w życie 11.09.2017 r.
2. Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie 4.01.2018 r.
3. Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wejście w życie 22.02.2018 r.
4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.02.2018 r. sygn. akt K 39/15. Utrata mocy 13.02.2019 r.
5. Ustawa z dnia 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Wejście w życie 30.04.2018 r.

 Książka zawiera komentarze oraz teksty ujednolicone następujących aktów prawnych:
- USTAWA  – PRAWO BUDOWLANE
- Rozporządzenie MIiR w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Rozporządzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
- Rozporządzenie MI w sprawie książki obiektu budowlanego
- Rozporządzenie MIiB w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowani nieruchomości na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Spis treści
Przedmowa / 5
USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]
Wprowadzenie / 12
Tekst ustawy / 53
Rozdział 1. Przepisy ogólne / 55
Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie / 64
Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego / 73
Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych / 80
Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych / 106
Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych / 127
Rozdział 7.  Katastrofa budowlana / 138
Rozdział 8.  Organy administracji architektoniczno--budowlanej i nadzoru budowlanego / 141
Rozdział 9.  Przepisy karne / 160
Rozdział 10.  Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie / 163
Rozdział 11.  Przepisy przejściowe i końcowe / 166
Załącznik. Współczynniki kategorii i wielkoœci obiektów budowlanych / 168

WYBRANE AKTY WYKONAWCZE PRAWA BUDOWLANEGO
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeœnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [ZAP 3] / 175
Wprowadzenie / 176
Tekst rozporządzenia / 177

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [ZAP 8]201
Wprowadzenie / 202
Tekst rozporządzenia / 209

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia [ZAP 9] / 225
Wprowadzenie / 226
Tekst rozporządzenia / 233

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego [ZAP 9.4] / 241
Wprowadzenie / 242
Tekst rozporządzenia / 245

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoœcią na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę [ZAP 9.3] / 257
Wprowadzenie / 258
Tekst rozporządzenia / 259

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [ZAP 8.1] / 271
Wprowadzenie / 272
Tekst rozporządzenia / 273

Skorowidz rzeczowy do ustawy – Prawo budowlane / 282
Skorowidz rzeczowy do aktów / 288