Organizacja procesów inwestycyjno-budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • 62
  • Producent: IPB
  • Autor: T. Biliński, J. Czachorowski
Rok: 2001, T. Biliński, J. Czachorowski, ISBN: 83-880053-21-3

W pierwszej części opracowania przedstawiono: uwarunkowania prawno-organizacyjne polskiego budownictwa, uwarunkowania prawne procesu budowlanego, a także aktualny stan prawny procesu inwestycyjno-budowalnego. Z kolei w drugiej części omówiono proces inwestycyjny oraz procedury postępowania wraz z przewodnikiem dla uczestników procesu budowlanego, dla których publikacja jest przeznaczona. Zakres zgromadzonych informacji i sposób ich przedstawienia będzie szczególnie przydatny inwestorom i projektantom.


SPIS TREŚCI:

Od autorów 5

1. Uwarunkowania prawno - organizacyjne działalności budowlanej 6
 1.1. Struktura organizacyjna i zakres resortu budownictwa 6
 1.2. Pojęcie i funkcja prawa budowlanego 13
 1.3. Systematyka aktów prawnych występujących w budownictwie 14
 1.4. Aktualne uwarunkowania tworzenia prawa budowlanego 17

2. Aktualny stan prawny procesu inwestycyjno - budowlanego 19
 2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
  (Dz. U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 415) 20
  2.1.1. Ogólne omówienie ustawy 21
  2.1.2. Skrócona treść ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
  przestrzennym (Dz. U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 415) 27
  2.1.3. Rozporządzenia i zarządzenia wydane na podstawie ustawy
  o zagospodarowaniu przestrzennym 30
 2.2. Ustawa a dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  (Dz. U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414) 34
 2.2.1. Ogólne omówienie ustawy 34
 2.2.2. Skrócona treść ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane -
  (Dz. U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414 45
 2.2.3. Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane 49
 2.3. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
  (Dz. U. Nr 76 z dnia 4 lipca 1994 r., poz. 344) 63
  2.3.1. Ogólne omówienie ustawy 63
  2.3.2. Skrócona treść ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
  publicznych (Dz. U. Nr 76 z dnia 4 lipca 1994 r., poz. 344) 68
  2.3.3. Przepisy wykonawcze do ustawy o zamówieniach publicznych 71

3. Proces inwestycyjno - budowlany 73
 3.1. Definicja procesu inwestycyjnego - budowlanego 73
 3.2. Podstawowe ogniwa procesu inwestycyjno - budowlanego 73
  3.2.1. Przygotowanie procesu 74
  3.2.2. Realizacja procesu 75
  3.2.3. Uczestnicy procesu inwestycyjno - budowlanego, ich zadania i obowiązki 75
 3.3. Modele procesu inwestycyjno - budowlanego 78
  3.3.1. Model procesu inwestycyjno - budowlanego w skali czasu 78
  3.3.2. Model sieciowy procesu inwestycyjno - budowlanego 80
 3.4. Przebieg procesu inwestycyjno - budowlanego od pomysłu do przekazania do użytkowania obiektów budowlanych - systemy organizacji i zarządzania procesem 82
  3.4.1. Sprzężenie zwrotne między projektowaniem technicznym
  i projektowaniem technologiczno - organizacyjnym TiOB 83
  3.4.2. Systemy organizacji i zarządzania procesem 85
 3.5. Normy i normatywy budowlane i ich ewolucje 89
  3.5.1. Przyjęte określenia 89
  3.5.2. Ewolucja norm i normatywów 91
  3.5.3. Spis aktualnych Polskich Norm dla procesów budowlanych 92 
  3.5.4. Wykaz i omówienie najważniejszych aktualnych normatywów budowlanych 94
  3.5.4.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 95
  3.5.4.2. Katalogi nakładów rzeczowych, w skrócie określane jako KNR - y 98
  3.5.4.3. Środowiskowe zasady wycen prac projektowych 102
 3.6. Ustalanie nakładów rzeczowych i finansowych na roboty i usługi budowlane 109
 3.7. Wycena robót i usług budowlanych - sporządzanie kosztorysów 110
 3.8. Przetargi i umowy - dokumentacja ofertowa 114
  3.8.1. Podstawy zlecania robót budowlano - montażowych 114
  3.8.2. Organizacja przetargów 115
  3.8.3. Dokumentacja ofertowa 116
  3.8.4. Procedura postępowania 116
  3.8.5. Umowy budowlane 117
 3.9. Dokumentowanie przebiegu procesów budowlanych 118
  3.9.1. Zakres dokumentowania realizacji budowlanych 118
  3.9.2. Instrumenty dokumentowania przebiegu realizacji budowlanych 119
 3.10. Nadzór, kontrola i warunki odbioru robót, wyrobów, usług i materiałów
  budowlanych 119

4. Procedura postępowania - przewodnik dla uczestników działania w procesie
  inwestycyjno - budowlanym 121
 4.1. Schemat blokowy algorytmu postępowania - przykład 121
 4.2. Analiza poszczególnych kroków postępowania w procesie
  inwestycyjno - budowlanym 124
4.2.1. Zapytanie ofertowe potencjalnego inwestora do urzędu gminy - blok
  operacyjny 1 124
4.2.2. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania
  terenu - blok operacyjny 3 125
4.2.3. Opracowanie planu realizacji i wstępne oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia - blok operacyjny 5 127
4.2.4. Opracowanie ZTE przedsięwzięcia i ostateczna ocena ekonomicznej
  efektywności zamierzenia - blok operacyjny 7 131
4.2.5. Opracowanie wniosku i wystąpienie do urzędu gminy o zezwolenie
  na budowę po załatwieniu spraw własności gruntu - blok operacyjny 9 133
4.2.6. Zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na realizację
  przedsięwzięcia - blok operacyjny 11 136
 4.2.6.1. Decyzja o zleceniu robót w trybie przetargu 138
 4.2.6.2. Powołanie komisji przetargowej 139
 4.2.6.3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej 140
 4.2.6.4. Obwieszczenie o przetargu i terminach postępowania 140
 4.2.6.5. Dostarczenie oferentom dokumentacji przetargowej 143
 4.2.6.6. Opracowanie i spływ ofert 143
 4.2.6.7. Publiczne otwarcie ofert i sporządzanie protokołu 144
 4.2.6.8. Analiza i sprawdzanie ofert, wyjaśnianie szczegółów 145
 4.2.6.9. Przybicie zlecenia 146
4.2.7. Uzgodnienia i podpisanie umowy budowlanej 146
4.2.8. Otwarcie placu budowy - blok operacyjny 15 148
 4.2.8.1. Założenie siatki realizacyjnej 158
4.2.9. Realizacja przedsięwzięcia - blok operacyjny 17 159
4.2.10. Odbiór końcowy - blok operacyjny 19 165

5. Wykaz ważniejszych aktów prawnych 170
 5.1. Ustawy 170
 5.2. Rozporządzenia i zarządzenia 171
 5.3. Spis rysunków 176
 5.4. Spis tabel 176
 5.5. Spis powoływanych, bądź cytowanych w pracy norm, normatywów i materiałów
  pomocniczych 176

 Indeks skrótów użytych w tekście 177

 Bibliografia 177