Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi iGrafx Process 2015

  • Dodaj recenzję:
  • 3878
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Marzena Grzesiak
  • Cena netto: 30,48 zł 32,00 zł

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi iGrafx Process 2015

rok wydania: 2018, wydanie pierwsze
ilość stron: 202
ISBN: 978-83-7348-734-5

Opis
Podstawowym celem niniejszej książki jest przybliżenie tematyki modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzia informatycznego umożliwiającego nie tylko odwzorowanie, ale też symulację i analizę przebiegu procesu. Poszczególne zagadnienia zostały zamknięte w 14 rozdziałach.

W rozdziale 1 omówiono podstawowe zagadnienia definicyjne związane z podejściem procesowym oraz zarządzaniem procesami.

Rozdział 2 został poświęcony kwestiom identyfikacji i klasyfikacji procesów oraz wdrażaniu podejścia procesowego. Jako wzorzec do wykorzystania podano Uniwersalny Model Klasyfikacji Procesów (ang. Process Classification Framework) opracowany przez American Productivity and Quality Center i współpracujące z nią organizacje. W rozdziale 3 poruszono tematykę modelowania procesów w organizacji oraz zaprezentowano potencjalne narzędzia informatyczne, jakie można w tym celu wykorzystać. Wybrane do analizy pojęcia i zagadnienia zostały zasygnalizowane; Czytelnik może uzupełnić wiedzę sięgając do wskazanej literatury.

Rozdziały 4–13 dotyczą budowy modelu przepływu procesu, definiowania jego parametrów, a następnie wnioskowania z danych umieszczonych w raporcie po przeprowadzeniu eksperymentu symulacyjnego. W tym celu wykorzystano narzędzia dostępne w programie iGrafx 2015.

Rozdział 14 przedstawia realizację przykładowego zadania, począwszy od tworzenia diagramu przepływu procesu, a skończywszy na porównaniu wyników symulacji procesu dla dwóch scenariuszy. Wskazano również kierunki dalszych możliwych usprawnień oraz przeprowadzania analiz.

Książka przeznaczona jest dla studentów studiów ekonomicznych, w których programie znajdują się przedmioty związane z modelowaniem i symulacją procesów biznesowych, ponadto także dla analityków wykorzystujących narzędzia informatyczne do opisu i wizualizacji procesów.

Spis treści
Słownik skrótów i zwrotów obcojęzycznych / 5
Wprowadzenie / 7
1. Podejście procesowe do zarządzania – wybrane zagadnienia / 9
1.1. Zarządzanie procesami / 11
1.2. Wdrażanie podejścia procesowego do organizacji / 13
1.3. Cykl życia procesu / 16
1.4. Analiza i pomiar procesów / 19
1.5. Dojrzałość procesowa organizacji / 28

2. Analiza rzeczywistości procesowej organizacji / 35
2.1. Identyfikacja i opis procesów / 35
2.2. Klasyfikacja procesów / 39
2.3. Model uniwersalnej klasyfikacji procesów / 41

3. Modelowanie procesów biznesowych / 46
3.1. Techniki i podejścia do modelowania procesów / 48
3.2. Narzędzia modelowania procesów / 51

4. Wprowadzenie do modelowania i symulacji modelu przepływu procesu / 54
4.1. Budowa diagramu procesu – wykorzystywane symbole / 55
4.2. Wybrane funkcje wykorzystywane w wyrażeniach / 61

5. Modelowanie czasu – definiowanie i wykorzystanie harmonogramów / 63
5.1. Definiowanie harmonogramu / 65
5.2. Harmonogram złożony / 68
5.3. Definiowanie i wykorzystanie zdarzeń / 72

6. Definiowanie parametrów generatora transakcji / 75
6.1. Powiązanie procesu z generatorem / 76
6.2. Definiowanie generatorów w modelu / 78
6.3. Definiowanie parametrów wspólnych generatorów / 79
6.4. Typy generatorów / 81
6.5. Definiowanie atrybutów dla generowanych transakcji / 87
6.6. Pobieranie danych zewnętrznych / 87
6.7. Ustalanie czasu trwania symulacji / 88

7. Definiowanie zasobów dla modelu / 90
7.1. Przypisanie zasobu do realizacji zadań / 96
7.2. Przykłady / 100

8. Definiowanie parametrów zadań / 108
8.1. Określanie czasu trwania i ograniczeń zadania / 108
8.2. Działania na transakcjach po wykonaniu zadania / 113
8.3. Powielanie transakcji / 115
8.4. Odrzucanie transakcji / 117
8.5. Rozpakowanie transakcji / 118

9. Działania na wejściu do czynności / 120
9.1. Gromadzenie transakcji na wejściu / 121

10. Działania na wyjściu z czynności / 128

11. Definiowanie i wykorzystywanie atrybutów / 133
11.1. Definiowanie atrybutu / 133
11.2. Definiowanie wartości atrybutu / 136
11.3. Atrybuty transakcji: Priorytet i Wywłaszczenie / 140
11.4. Przykłady definiowania i wykorzystania atrybutów / 141

12. Definiowanie i wykorzystanie stopklatek / 152
12.1. Przykład definiowania i wykorzystania stopklatek / 153

13. Analiza wyników symulacji / 158

14. Realizacja przykładowego zadania – krok po kroku / 160
14.1. Treść zadania / 160
14.2. Diagram procesu / 161
14.3. Parametry modelu i czynności / 164
14.3.1. Harmonogramy / 164
14.3.2. Generatory / 166
14.3.3. Zasoby / 171
14.3.4. Czasy trwania czynności / 176
14.3.5. Atrybuty – definiowanie i wykorzystanie / 177
14.3.6. Gromadzenie i powielanie transakcji / 181
14.3.7. Parametry bramek / 181
14.3.8. Czas trwania symulacji / 182
14.3.9. Rejestracja wyników / 182
14.4. Analiza raportu – mierniki procesu / 183
14.5. Zmiana parametrów modelu / 190
14.6. Analiza wyników symulacji zmodyfikowanego scenariusza / 193
14.7. Porównanie wyników symulacji dla scenariuszy – możliwe działania i decyzje / 196

Podsumowanie / 198
Bibliografia / 199