Metoda sztywnych elementów skończonych

  • Dodaj recenzję:
  • 2038
  • Producent: WNT
  • Autor: J.Kruszewski, S.Sawiak, E.Wittbrodt
  • Cena netto: 27,00 zł 28,35 zł
  • Niedostępny
Metoda sztywnych elementów skończonych, J.Kruszewski, S.Sawiak, E.Wittbrodt, rok: 1999, ISBN: 83-204-2336-8, liczba stron: 379, format: 195x245, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

W książce przedstawiono modelowanie układów rzeczywistych za pomocą klasycznej metody SES, podano metody tworzenia parametrów modeli obliczeniowych oraz równań ruchu, metody analizy drgań swobodnych i wymuszonych, a także sposoby obliczania sił wewnętrznych Omówiono dokładność metody SES, hybrydową metodę sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych oraz układy z węzłami kinematycznymi i układy o konfiguracji zmiennej w czasie. Opisano też komputerowe systemy HESAS-PC i MATLAB w zastosowaniu do analizy drgań układów mechanicznych modelowanych metodą SES .

Spis treści:
Wykaz oznaczeń
Wstęp
 1. Model obliczeniowy1.1. Pojęcia podstawowe  
l .2. Elementy składowe modelu obliczeniowego 
l .3. Układy odniesienia 
1 .4. Współczynniki bezwładności 
1.5. Współczynniki sztywności i tłumienia 
l .6. Współrzędne uogólnione i siły uogólnione 
l .7. Klasyfikacja sztywnych elementów skończonych ze względu na obciążenia 
1.8. Transformacja przemieszczeń 
1.9. Odkształcenia elementów sprężysto-tłumiących 
1.10. Redukcja obciążeń działających na sztywny element skończony 
1.11. Szczególne przypadki modeli obliczeniowych 
 2. Parametry modeli obliczeniowych
2.1. Uwagi ogólne 
2.2. Współczynniki bezwładności elementów konstrukcji 
2.3. Współczynniki bezwładności elementów utworzonych z podziału ciągłych 
  elementów konstrukcji 
2.4. Współczynniki sztywności i tłumienia elementów konstrukcji 
2.5. Współczynniki sztywności i tłumienia elementów utworzonych z podziału ciągłych fragmentów
konstrukcji 
2.6. Współczynniki kierunkowe 
2.7. Obciążenia 
 3. Równania ruchu 
3.1. Macierze układu 
3.2. Wektory współrzędnych uogólnionych i sił uogólnionych układu 
3.3. Równania różniczkowe ruchu w układzie lokalnym 
3.4. Macierze równań ruchu układów o głównych osiach bezwładności SES i 
  głównych osią równoległych do siebie 
3.5. Praktyczne sposoby tworzenia macierzy sztywności 
3.6. Praktyczne sposoby tworzenia macierzy tłumienia 
3.7. Tworzenie macierzy układów złożonych ze sztywnych elementów skończonych 
  o różnej l stopni swobody 
3.8. Równania różniczkowe ruchu w układzie globalnym 
 4. Drgania swobodne
4.1. Pojęcia podstawowe 
4.2. Równanie różniczkowe drgań swobodnych  
4.3. Częstości drgań własnych  
4.4. Postacie drgań własnych  
4.5. Przykłady obliczeń  
 5. Drgania wymuszone
5.1. Pojęcia podstawowe  
5.2. Transmitancja układu wymuszanego zredukowanymi siłami uogólnionymi  
5.3. Wymuszenia harmoniczne o jednakowych częstościach  
5.4. Wymuszenia harmoniczne o różnych częstościach i nieharmoniczne wymuszenia okresoy
5.5. Wymuszenia nieokresowe. Niezerowe warunki początkowe 
5.6. Wymuszenia o charakterze ustalonego procesu stochastycznego  
5.7. Obciążenia statyczne  
 6. Siły wewnętrzne
6. l. Siły wewnętrzne w elementach sprężysto-tłumiących  
6.2. Naprężenia w układzie aproksymowanym elementami sprężysto-tłumiącymi 
6.3. Odkształcenia i naprężenia względne  
 7. Dokładność metody sztywnych elementów skończonych  
7.1. Uwagi ogólne 
7.2. Błąd metody  
7.3. Dokładność obliczeń wynikająca z błędów wejściowych 
7.4. Błędy numeryczne  
 8. Hybrydowa metoda sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych
8.1. Uwagi ogólne  
8.2. Model obliczeniowy  
8.3. Parametry modelu obliczeniowego 
8.4. Współrzędne uogólnione i siły uogólnione  
8.5. Równania ruchu 
8.6. Przykłady obliczeń 
 9. Metoda elementów skończonych w układach z węzłami kinematycznymi
9.1. Uwagi ogólne 
9.2. Model obliczeniowy  
9.3. Układy odniesienia 
9.4. Parametry modelu obliczeniowego
9.5. Współrzędne uogólnione i współrzędne zależne
9.6. Siły uogólnione
9.7. Równania ruchu modelu obliczeniowego
9.8. Przykłady obliczeń
 10. Układy o zmiennej w czasie konfiguracji 
10.1.Uwagi ogólne
10.2.Metoda sztywnych elementów skończonych
10.3.Metoda odkształconych elementów skończonych
10.4.Przykłady obliczeń
 11. Komputerowy system HESAS
11.1.Ogólny opis systemu 
11.2.Program H245a- analiza harmoniczna sygnałów okresowych
11.3.Program H412b- tworzenie macierzy bezwładności, tłumienia i sztywności
11.4.Program H432a- analiza drgań własnych
11.5.Program H442a- analiza drgań wymuszanych harmonicznie
11.6.Program H443a- analiza drgań wymuszanych okresowo
11.7. Program H445b- analiza drgań wymuszanych nieokresowo
11.8. Program H602a- analiza ustalonych drgań wymuszanych stacjonarnym sygnałem stochastycznym
 12. Komputerowy system MATLAB
12.1.Ogólny opis systemu
12.2.Podstawowe polecenia systemu
12.3.Rachunek macierzowy
12.4.Równania algebraiczne
12.5.Wielomiany
12.6.Funkcje standardowe
12.7.Operacje dyskowe
12.8.Grafika
12.9.Programowanie w systemie MATLAB
12.10.Równania różniczkowe zwyczajne
12.11.Szybka transformacja Fouriera
12.12.Zastosowanie systemu MATLAB do analizy drgań
 13. Dodatek
13.1.Uwagi ogólne
13.2.Rachunek macierzowy
13.3.Elementy transformacji Laplace’a
13.4.Podstawowe wiadomości o procesach stochastycznych
Bibliografia
Skorowidz