Maszyny elektryczne w energetyce. Zagadnienia wybrane

  • Dodaj recenzję:
  • 410
  • Producent: WNT
  • Autor: Jan Anuszczyk
  • Cena netto: 42,00 zł 47,25 zł 44,10 zł
  • NiedostępnyRok: 2005, Jan Anuszczyk, ISBN: 83-204-3247-2
Książka obejmuje zagadnienia eksploatacji oraz główne kierunki rozwoju konstrukcji maszyn elektrycznych pracujących zarówno w elektroenergetyce cieplnej, jak również w energetyce wykorzystującej źródła odnawialne. Przedstawiono w niej modele matematyczne oraz analizę stanów dynamicznych zachodzących w generatorach synchronicznych i silnikach indukcyjnych instalowanych w układach elektroenergetycznych różnych typów elektrowni (cieplnych, wodnych oraz wiatrowych). 
Zaprezentowano także przegląd aktualnych rozwiązań technicznych elektrowni i generatorów wraz z ich układami wzbudzenia, podając przy tym parametry maszyn niezbędne do obliczeń. Szeroko omówiono zwarcia w generatorach synchronicznych poparte przykładami obliczeniowymi według autorskiego programu komputerowego. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektrycznych (specjalność: maszyny elektryczne) oraz wydziałów energetycznych i mechanicznych, a także dla czytelników o już ugruntowanej wiedzy i inżynierów praktyków z zakresu szeroko rozumianej elektroenergetyki.


SPIS TREŚCI:

Przedmowa

Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Maszyny elektryczne i paliwa w energetyce - wprowadzenie
1.1. Maszyny elektryczne w elektrowniach
1.2. Wykorzystanie paliw w elektrowniach cieplnych
1.3. Energetyka odnawialna

2. Równania stanu generatora synchronicznego
2.1. Opis generatora w układzie osi naturalnych oraz rodzaje transformacji
2.2. Równania generatora w układzie współrzędnych d, q, 0
2.3. Równania generatora w układzie współrzędnych ?, ?, 0

3. Zwarcia w generatorach synchronicznych
3.1. Uwagi wstępne o zwarciach zewnętrznych
3.2. Zjawiska elektryczne i magnetyczne podczas zwarcia udarowego trójfazowego
3.3. Przebiegi prądowe w uzwojeniu stojana podczas zwarcia udarowego symetrycznego
3.4. Reaktancje w osi podłużnej generatora w stanach nieustalonych
3.5. Wartość skuteczna prądu zwarciowego
3.6. Udarowy prąd zwarciowy
3.7. Przebiegi prądowe w uzwojeniach wirnika
3.8. Zwarcie generatora ze stanu obciążenia
3.9. Zwarcia niesymetryczne generatora
3.9.1. Stan obciążenia niesymetrycznego
3.9.1.1. Impedancja dla składowej zgodnej
3.9.1.2. Impedancja dla składowej przeciwnej
3.9.1.3. Impedancja dla składowej zerowej
3.9.2. Zwarcie dwufazowe ustalone dla stanu jałowego
3.9.3. Zwarcie jednofazowe dla stanu jałowego

4. Układy wzbudzenia generatorów i regulacja napięcia
4.1. Wymagania stawiane układom wzbudzenia
4.2. Nowoczesne układy wzbudzenia
4.2.1. Rodzaje wzbudnic
4.2.2. Wzbudnice prądu przemiennego
4.2.3. Wzbudnice statyczne
4.3. Układy regulacji napięcia generatora
4.3.1. Wymagania stawiane układom regulacji napięcia
4.3.2. Forsowanie wzbudzenia
4.3.3. Odwzbudzanie
4.3.4. Wieloparametrowy układ regulacji wzbudzenia
4.4. Prądy zwarciowe generatorów z różnymi układami wzbudzenia

5. Kołysania generatora współpracującego z siecią sztywną
5.1. Moment synchronizujący generatora
5.2. Kołysania własne maszyny synchronicznej
5.3. Kołysania wymuszone

6. Silniki indukcyjne w układach potrzeb własnych elektrowni
6.1. Klasyfikacja układów potrzeb własnych
6.2. Charakterystyki i parametry silników indukcyjnych potrzeb własnych
6.2.1. Właściwości silników dla energetyki
6.2.2. Podstawowe dane techniczne napędów potrzeb własnych bloków 360 MW, 200 MW i 120 MW
6.3. Stany nieustalone w silnikach indukcyjnych potrzeb własnych podczas SZR
6.3.1. Wprowadzenie
6.3.2. Równania stanu elektrodynamicznego maszyny indukcyjnej
6.3.3 Model matematyczny silnika głębokożłobkowego z wieloobwodowym odwzorowaniem wirnika
6.3.4. Wybieg i samorozruch silników potrzeb własnych
6.3.5. Włączenie silnika o największej mocy
6.3.6. Wpływ zrzutu mocy bloku na napędy potrzeb własnych

7. Hydrogenerator w układzie elektrowni wodnej
7.1. Podstawowe parametry elektrowni wodnej.
7.2. Rodzaje turbin wodnych i ich charakterystyka
7.2.1. Turbina Peltona
7.2.2. Turbina Kapłana
7.2.3. Turbina Francisa
7.2.4. Turbina typu Banki
7.3. Hydrogeneratory
7.3.1. Właściwości i parametry hydrogeneratorów
7.3.2. Model matematyczny hydrogeneratora
7.3.3. Drgania w układach hydrozespołu i ich stabilizacja
7.4. Rozwiązania elektrowni wodnych
7.4.1. Elektrownie przepływowe
7.4.2. Elektrownie zbiornikowe
7.4.3. Elektrownie pompowe
7.4.4. Elektrownie zbiornikowe z pompowaniem

8. Generatory w energetyce wiatrowej
8.1. Wykorzystanie energii wiatru dla elektroenergetyki.
8.2. Rodzaje elektrowni wiatrowych i ich elementy
8.3. Generator w układzie elektrowni wiatrowej
8.3.1. Charakterystyka ogólna stosowanych układów elektrycznych
8.3.2. Generatory i ich modele matematyczne
8.3.2.1. Wymagania i współczesne konstrukcje generatorów wiatrowych
8.3.2.2. Model generatora indukcyjnego
8.3.2.3. Model generatora synchronicznego z magnesami trwałymi
8.4. Przykłady farm wiatrowych.

9. Przykłady obliczeń zwarć niesymetrycznych generatora
9.1. Uwagi wstępne oraz założenia
9.2. Obliczanie prądów zwarciowych
9.2.1. Prądy przy zwarciu dwufazowym
9.2.2. Prądy przy zwarciu jedno fazowym
9.3. Opis programu obliczeń zwarć niesymetrycznych
9.4. Wyniki obliczeń

Literatura

Skorowidz

Przeczytaj recenzję w elektro.info