Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • 4183
  • Producent: Verlag Dashöfer
  • Autor: Fryderyk Łasak
  • Cena netto: 132,38 zł 147,00 zł 139,00 zł

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu
ebook PDF

autor: Fryderyk Łasak
format: PDF
ISBN: 978-83-7537-217-5

 

Tematyka

Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości podczas prowadzenia badań ipomiarów elektrycznych.
Wybrane zagadnienia z treści obejmują:

- zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej wynikające z normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje niskiego napięcia. Część 4-41 ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
- akty prawne związane z wykonywaniem pomiarów ochronnych
- zalecane procedury postępowania przy wykonywaniu pomiarów sprawdzających
- dobór właściwej metody pomiarów
- zakres i częstość wykonywania okresowych sprawdzań i pomiarów eksploatacyjnych zgodnie z PN-HD 60364-6:2008
- błędy przy wykonywaniu pomiarów małych rezystancji
- sprawdzanie ochrony za pomocą SEL V, PEL V lub separacji elektrycznej
- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT
- ochrona przy użyciu połączeń wyrównawczych
- błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia
- metody sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
- błędy przy instalowaniu wyłączników różnicowoprądowych
- metody pomiaru rezystancji uziomów
- nowe wymagania dla elementów uziemiających


Korzyści

- dowiesz się jak poprawnie wykonywać pomiary elektryczne
- unikniesz najczęściej występujących błędów
- poznasz wymagania prawne
- przedstawimy ci rodzaje przyrządów pomiarowych

 

Spis treści

1. Wstęp
2. Zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej wynikające z normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje niskiego napięcia. Część 4-41 ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym
3. Wymagania dotyczące badań instalacji
4. Zakres wykonywania odbiorczych i okresowych badań instalacji
5. Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych
6. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań
7. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
8. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
9. Ochrona uzupełniająca
10. Sprawdzenie biegunowości
11. Sprawdzenie kolejności faz
12. Próby funkcjonalne
13. Spadek napięcia
14. Pomiar rezystancji uziomów
15. Pomiary natężenia oświetlenia
16. Kontrola elektronarzędzi
17. Badania spawarek
18. Badania sprzętu ochronnego
19. Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
20. Materiały źródłowe
21. Załączniki – Wzory protokołów z badań instalacji elektrycznych

 

Autor

mgr inż. Fryderyk Łasak – absolwent Wydziału Elektrotechniki GiH AGH. Opracowuje i wygłasza referaty związane z ochroną przeciwporażeniową, wykonywaniem pomiarów ochronnych i szkoleniem elektryków do egzaminów na grupę kwalifikacyjną. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w Oddziale Nowa Huta.