Prawo budowlane. Komentarz

  • Dodaj recenzję:
  • 231054
  • Producent: C.H. Beck
  • Autor: Zygmunt Niewiadomski
  • Cena netto: 265,71 zł 279,00 zł

rok wydania: 2018, wydanie ósme
ilość stron: 936
ISBN: 978-83-255-8815-1
format: 12,5x19,5cm
oprawa: twarda


Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami.

 

Niniejsze, 8. wydanie Komentarza w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
 - samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 - praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego;
 - postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
 - budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych;
 - utrzymania obiektów budowlanych; katastrofy budowlanej;
 - organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
 - przepisów karnych w zakresie Prawa budowlanego;
 - odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

Prezentowane, 8. wydanie Komentarza bazując na tekście jednolitym z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym m.in.:

 -Ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r., która porządkuje nomenklaturę dotyczącą organów, rozszerza zakres robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, skraca termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy, konkretyzuje zapisy obejmujące instytucje istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które:
 - uściśla i dodaje niektóre definicje w tym między innymi określenie działki budowlanej, parkingu, kondygnacji podziemnej oraz aneksu kuchennego
 - ustala minimalny metraż 25 m2 powierzchni użytkowej dla wszystkich nowych budowanych mieszkań
 - upraszcza procedury dla osób które chcą wybudować wolnostojące domy jednorodzinne mające powierzchnię całkowitą do 250 m2
 - w pewnych sytuacjach umożliwia rozbudowę i nadbudowę budynków wpisanych w rejestr zabytków, nawet gdy nie spełniają dotychczasowych przepisów, to znaczy nie spełniają wymagań charakterystyki energetycznej dla współczesnych budynków

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r., orzekający niezgodność z Konstytucją art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie, w jakim upoważnia właściwego ministra do określenia "ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych", oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści rozporządzenia

Dodatkowym walorem Dzieła jest szczegółowa struktura wewnętrzna, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz stanowi cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także dla pracowników organów administracji publicznej (administracji architektoniczno-budowlanej) – zarówno rządowej (urząd wojewódzki), jak i samorządowej (starostwo, miasto na prawach powiatu, okręgowe urzędy górnicze w dziedzinie górnictwa) – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów, w tym studentów kierunków technicznych.