Elektroenergetyczne sieci terenowe. Wybrane zagadnienia

  • Dodaj recenzję:
  • 3778
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Jerzy Marzecki
  • Cena netto: 28,48 zł 29,90 zł

Elektroenergetyczne sieci terenowe. Wybrane zagadnienia

rok wydania: 2017
ilość stron: 112
ISBN: 978-83-7814-701-5

Opis
Monografia jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektrycznych studiujących na specjalnościach związanych z elektroenergetyką oraz inżynierów i techników zajmujących się sieciami dystrybucyjnymi. W opracowaniu omówiono wymagania stawiane sieciom terenowym, układy elektroenergetyczne tych sieci oraz zagadnienia związane z ich modernizacją i optymalizacją. Przedstawiono także nowoczesne metody analizy ekonomicznej sieci rozdzielczych i omówiono problemy współpracy sieci terenowych z rozproszonymi źródłami energii oraz tematykę prognozowania obciążeń stacji SN i nn.

Spis treści
Przedmowa / 7
1. Informacje ogólne o sieciach terenowych / 9
1.1. Wstęp / 9
1.2. Infrastruktura elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia / 12
1.3. Infrastruktura wiejskiej sieci elektroenergetycznej / 14
1.4. Ocena stanu technicznego wiejskich sieci elektroenergetycznych / 15
1.5. Rzeczowe i kapitałowe potrzeby rozwojowe oraz odtworzeniowe wiejskich sieci elektroenergetycznych / 16

2. Wymagania stawiane sieciom terenowym / 18
2.1. Informacje ogólne dotyczące sieci / 18
2.2. Napięcia znamionowe terenowych sieci elektroenergetycznych / 24
2.3. Analiza wiejskich odbiorców energii elektrycznej / 25

3. Metody analizy ekonomicznej sieci terenowych / 33
3.1. Metody ekonomiczne stosowane w elektroenergetyce / 33
3.1.1. Metoda równoważnych kosztów rocznych (EAW) / 33
3.1.2. Metoda wartości zaktualizowanej netto (NPV) / 35
3.1.3. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) / 35
3.1.4. Metoda kosztów marginalnych (krańcowych) / 36
3.2. Ocena ekonomiczno-techniczna układów elektroenergetycznych / 38
3.3. Porównanie rozwiązań stacji 110 kV/SN przy użyciu metody LCC / 40
3.4. Model matematyczny rozwoju stacji 110 kV/SN przy zastosowaniu metody kosztów marginalnych (krańcowych) / 42
3.5. Podsumowanie / 47

4. Układy elektroenergetyczne sieci terenowych / 48
4.1. Wstęp /48
4.2. Sieci niskiego napięcia (nn) / 50
4.3. Sieci średniego napięcia (SN) / 51
4.4. Sieci wysokiego napięcia (110 kV) / 54
4.5. Stacje transformatorowe SN/nn / 56
4.5.1. Stacje słupowe typu STSp i STSb / 59
4.5.2. Stacja słupowa uproszczona STSu / 62

5. Współpraca sieci terenowych z rozproszonymi źródłami energii elektrycznej / 64
5.1. Analiza i klasyfikacja źródeł rozproszonych / 64
5.2. Praca źródeł rozproszonych w sieci rozdzielczej / 65
5.3. Automatyka elektroenergetyczna źródeł rozproszonych / 69

6. Algorytmy modernizacji terenowych sieci niskiego i średniego napięcia  / 71
6.1. Wprowadzenie / 71
6.2. Założenia i dane do obliczeń / 72
6.3. Wybór kryterium optymalizacyjnego / 73
6.4. Optymalizacja nakładów inwestycyjnych sieci terenowej / 74
6.5. Budowa nowej sieci terenowej SN i nn / 75
6.6. Algorytm modernizacji sieci / 77
6.7. Metoda uproszczona wyznaczania optymalnej długości sieci / 77

7. Metody prognozowania obciążeń terenowych stacji SN/nn / 81
7.1. Wstęp /81
7.2. Analiza metod prognozowania obciążeń stacji SN/nn / 81
7.3. Przeprowadzenie obliczeń – analiza pozyskanych danych / 83
7.4. Prognozowanie przy użyciu metody regresji liniowej / 85
7.5. Prognozowanie przy użyciu klasycznej metody Holta / 87
7.6. Analiza uzyskanych wyników prognoz obciążenia terenowych stacji SN/nn / 92
7.7. Podsumowanie / 93

8. Lokalizacja źródeł generacji rozproszonej w sieci średniego napięcia / 95
8.1. Wprowadzenie / 95
8.2. Rola generacji rozproszonej w regulacji napięć w sieci / 95
8.3. Model sieci terenowej SN / 99
8.4. Kryterium napięciowe optymalnej lokalizacji źródła rozproszonego w sieci dystrybucyjnej / 100
8.5. Kryterium mocy znamionowej transformatorów odbiorczych / 104
8.6. Maksymalna moc źródła generacji rozproszonej / 105
8.7. Kryteria oceny możliwości przyłączenia źródeł wytwórczych do sieci średniego napięcia (SN) / 107
8.8. Podsumowanie / 109
Literatura / 110