Dokumentacja użytkowania i modernizacji systemów wodno-kanalizacyjnych. Formularze gotowe do wypełnienia

  • Dodaj recenzję:
  • 2469
  • Producent: Verlag Dashöfer
  • Cena netto: 47,97 zł 62,00 zł 59,00 zł
Dokumentacja użytkowania i modernizacji systemów wodno-kanalizacyjnych. Formularze gotowe do wypełnienia, format: CD, ISBN: 978-83-7537-181-9

Jest to zbiór gotowych do wypełnienia wzorów dokumentów przydatnych dla osób zajmujących się sieciami i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Publikacja zawiera ponad 30 wzorów wniosków, umów, zgłoszeń i oświadczeń, które w zależności od potrzeb można edytować i drukować.


Dzięki publikacji będą mogli Państwo:

    mieć dostęp do zbioru dokumentów niezbędnych dla branży WOD.-KAN.
    edytować i drukować formularze w zależności od potrzeb
    szybko przygotować wymaganą dokumentację


Spis treści

1 Wnioski o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
1.1 Wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę na cele budowlane
1.2 Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci
1.3 Wniosek o podanie warunków technicznych podłączenia wod.-kan. *
1.4 Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę na cele budowlane
1.5 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego odbiór techniczny przyłącza wod.-kan.
1.6 Wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej*), kanalizacyjnej*)

2 Umowy wodno-prawne
2.1 Umowa o dostarczaniu wody i odprowadzanie ścieków
2.2 Umowa o dostawę wody do celów gospodarczych
2.3 Umowa o odprowadzanie ścieków
2.4 Umowa wstępna odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy
2.5 Umowa na pobór wody z nadstawki hydrantowej
2.6 Umowa w sprawie warunków wprowadzania ścieków
2.7 Wniosek o dokonanie odbioru technicznego odpływu ścieków socjalnych z budynku mieszkalnego do studzienki kanalizacyjnej
2.8 Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego
2.9 Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
2.10 Umowa o wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków
2.11 Protokół potwierdzenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków

3 Instalacje wodno-kanalizacyjne
3.1 Zgłoszenie do końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego
3.2 Zgłoszenie wykonania podłączenia instalacji wewnętrznej posesji do kanalizacji sanitarnej

4 Uczestnictwo w przetargach na roboty wodno-kanalizacyjne

4.1 Zgłoszenie wykonawcy do przetargu nieograniczonego
4.2 Oświadczenia o przystąpieniu do przetargu
4.3 Wzór umowy o wykonanie usługi podlegającej przetargowi
4.4 Wzór umowy o wykonanie zamówienia objętego przetargiem

5 Wodomierze

5.1 Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza
5.2 Wniosek o sprawdzenie podejścia pod wodomierz podlicznik i plombowanie
5.3 Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego
5.4 Wniosek o dokonanie urzędowego sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego
5.5 Wniosek o wymianę podlicznika do wody zużywanej bezpowrotnie
5.6 Wniosek o ponowne plombowanie wodomierza podlicznika
5.7 Zlecenie wykonania usługi montażu / demontażu wodomierza / likwidacji przyłącza wodociągowego