Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny Stan prawny na 28.09.2015 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 3100
  • Producent: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
  • Autor: dr inż. Adam Baryłka
Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny
Stan prawny na 28.09.2015 r.

rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 372
ISBN: 987-83-942194-4-4
oprawa: miękka

Opis
Publikacja w sposób wyczerpujący i praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
  •     samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  •     praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego;
  •     postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
  •     budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych;
  •     utrzymania obiektów budowlanych;
  •     odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Wydanie zawiera zestaw pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami, w tym około 700 pytań na egzamin pisemny i 350 pytań na egzamin ustny.

Spis treści
WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH                
1. Uwarunkowania prawne dotyczące uprawnień budowlanych
2. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie   
3. Problem zakresu uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów
4. Regulacje dotyczące uprawnień budowlanych w przepisach ustawy – Prawo budowlane    
5. Regulacje dotyczące uprawnień budowlanych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie    
6. Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych
6.1. Rodzaje uprawnień budowlanych
6.2. Zakres uprawnień budowlanych
7. Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych w specjalnościach określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1–4 ustawy – Prawo Budowlane
8. Wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalności
9. Praktyka zawodowa
9.1. Ogólne wymagania
9.2. Termin odbywania praktyki zawodowej
9.3. Dokumentowanie praktyki zawodowej
9.4. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
9.5. Kwalifikowanie i weryfikacja posiadanego wykształcenia oraz praktyki zawodowej
9.5.1. Kwalifikowanie i weryfikacja posiadanego wykształcenia
9.5.2. Weryfikacja praktyki zawodowej
9.5.3. Kierowanie praktyką zawodową
10. Czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach
10.1. Wprowadzenie
10.2. Specjalność architektoniczna
10.2.1. Zakres uprawnień
10.2.2. Co oznacza kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu budowlanego?
10.3. Specjalność konstrukcyjno-budowlana
10.4. Specjalność inżynieryjna mostowa
10.5. Specjalność inżynieryjna drogowa
10.6. Specjalność inżynieryjna kolejowa
10.7. Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna
10.8. Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa
10.9. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
10.10. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
10.11. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
10.12. Uprawnienia do sporządzania projektów zagospodarowania terenu lub działki
10.13. Informacje Prezesa Krajowej Rady IARP
10.13.1. Informacja w sprawie uprawnień do sporządzania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych obiektów z dnia 29.04.2005 r.
10.13.2. Informacja w sprawie koncepcji architektonicznej, jako utworu chronionego prawem autorskim z dnia 3.03.2005r.
11. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez technika i mistrza
11.1. Aktualne uregulowania prawa
11.2. Zawody związane z budownictwem
11.3Aktualne uwarunkowania związane z uzyskiwaniem tytułu technika lub mistrza oraz uzyskiwaniem dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika
11.3.1. Kto może uzyskać tytuł zawodu technika, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub tytuł mistrza?
12. Podstawowe informacje o działalności IARP oraz PIIB w zakresie nadawania uprawnień budowlanych
12.1. Właściwość Izb Samorządu Zawodowego architektów oraz inżynierów budownictwa w zakresie nadawania uprawnień budowlanych
12.2. Działalność IARP na rzecz osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych
12.3. Działalność PIIB na rzecz osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych
13. Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych
13.1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
13.2. Procedura postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych przez Okręgowe Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

ROZDZIAŁ 2. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

1. Ogólne informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane
2. Szczegółowe zasady dotyczące egzaminów na uprawnienia budowlane wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
3. Tryb przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane przez Okręgowe Izby Samorządu Zawodowego.
3.1. Rodzaje egzaminów organizowanych przez Samorządy Zawodowych architektów i inżynierów budownictwa do nadawania uprawnień budowlanych
3.2. Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych
3.2.1. Właściwość organów w sprawie nadania uprawnień budowlanych
3.2.2. Kwalifikowanie i egzaminy
3.2.3. Egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności
4. Szczegółowe warunki egzaminów w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
4.1. Wprowadzenie
4.2. Postępowanie przygotowawcze do przeprowadzenia egzaminów
4.3. Tryb postępowania
4.4. Zasady oceny egzaminu ustnego
5. Nadawanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane
6. Egzaminy dla osób ukaranych
7. Wyniki egzaminów
8. Terminy egzaminów

ROZDZIAŁ 3. SPECJALIZACJE TECHNICZNO-BUDOWLANE
1. Rodzaje specjalizacji
2. Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej
3. Tryb uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanej

ROZDZIAŁ 4.  PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE (TESTOWE)
1. Przykładowe pytania testowe z zakresu przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane
2. Przykładowe pytania egzaminacyjne (testowe) z zakresu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
2.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
2.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
2.3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02.08.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie
2.4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie
2.5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
2.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31.08.1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych
2.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
2.8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
2.9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
2.10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
2.11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
2.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
2.13. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.10.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie
2.14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
2.15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
3. Przykładowe pytania egzaminacyjne (testowe) z zakresu przepisów innych aktów wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane
3.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
3.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
3.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
3.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
3.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych
3.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową                  
3.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
4. Przykładowe pytania egzaminacyjne z zakresu przepisów związanych z budownictwem
4.1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
4.2. Ustawa z dnia 29.08.2014 o charakterystyce energetycznej budynków
4.3. Ustawa z dnia 11.08.2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołów
4.4.Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
4.4.1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
4.4.2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
4.4.3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
4.5. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności
4.6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
4.7. Ustawa o dozorze technicznym
4.7.1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2012 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
4.7.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego
4.7.3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci
4.8. Ustawa z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
4.8.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
4.8.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2.04.204 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
4.9. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
4.9.1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prace restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku oraz badań archeologicznych
4.10. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji
4.11. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
4.12. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
4.13. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
4.14. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy
4.15. Ustawa z dnia.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
4.15.1. Rozporządzenie MI z dnia 20.07.2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
4.16. Ustawa z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
4.17. Ustawa z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
4.18. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
4.18.1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
4.19. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego
4.20. Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym
4.21. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne
4.22. Ustawa Kodeks pracy
4.22.1. Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
4.22.2. Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków
4.22.3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
4.22.4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
4.22.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
4.22.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
4.23. Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
4.23.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
4.23.2. Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
4.24.Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
4.25. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

ROZDZIAŁ 5. PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE NA EGZAMIN USTNY Z ODPOWIEDZIAMI
1. Przykładowe pytania egzaminacyjne na egzamin ustny z odpowiedziami z zakresu przepisów ustawy – Prawo budowlane
2. Przykładowe pytania egzaminacyjne na egzamin ustny z odpowiedziami z zakresu przepisów ustawy – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowalne i ich usytuowanie
3. Przykładowe pytania egzaminacyjne na egzamin ustny z odpowiedziami z zakresu przepisów ustawy – Kodeks Postepowania Administracyjnego

BIBLIOGRAFIA