Uprawnienia budowlane 2017. Część 2. Ćwiczenia. Pytania i testy egzaminacyjne

  • Dodaj recenzję:
  • 3437
  • Producent: Polcen
  • Autor: Mirosław Giera, Andrzej Pogorzelski

Uprawnienia budowlane 2017. Część 2. Ćwiczenia. Pytania i testy egzaminacyjne

rok wydania: 2017, wydanie czternaste
ilość stron: 402
ISBN: 978-83-64795-33-6
format: B5 (16,5x235cm)

Opis
stan prawny: 01.01.2017 r.

 Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego i ustnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności w ograniczonym zakresie.
 
Najlepsza książka dla specjalności:
- architektonicznej
- konstrukcyjno-budowlanej
- inżynieryjnej:
   a) mostowej
   b) drogowej
   c) kolejowej
   d) hydrotechnicznej
   e) wyburzeniowej
- instalacyjnej
   a) telekomunikacyjnej
   b) energetycznej (cieplnej, wentylacyjnej, gazowej i wod.-kan.)
   c) elektrycznej i elektroenergetycznej

Część 2. ĆWICZENIA składa się z:
wprowadzenia, w którym omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia     i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

rozdziału 1
obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe zestawy pytań na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;

rozdziału 2
, w którym zamieszczono  664 pytania na egzamin testowy (niezależnych od 1 części książki) w czterech podrozdziałach obejmujących:
309 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane,
235 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
72 przykładowe pytania z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego,
48 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
z proponowanymi odpowiedziami a), b) lub c). Na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi, z których jedna jest właściwa;

rozdziału 3,
w którym zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, z którego wynika odpowiedź;

rozdziału 4
, zawierającego 107 przykładowych tez z odpowiedziami na egzamin ustny;

rozdziału 5
, zawierającego podstawowe pytania problemowe z komentarzem i odpowiedziami, które mogą być przydatne zarówno na egzaminie ustnym i pisemnym.

Spis treści
Od wydawcy / 7
Wprowadzenie / 9
Rozdział 1. Wykaz przepisów, do których zostały opracowane pytania testowe na uprawnienia budowlane (ćwiczenia) / 27
Rozdział 2. Pytania na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – ćwiczenia / 35
2.1. Pytania z zakresu ustawy – Prawo budowlane / 35
2.1.1. Odpowiedzi  / 83
2.2. Pytania z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania / 92
2.2.1. Odpowiedzi / 129
2.3. Pytania z zakresu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego / 141
2.3.1. Odpowiedzi / 151
2.4. Pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy / 154
2.4.1. Odpowiedzi / 162
Rozdział 3. Przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie / 165
3.1. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 165
3.1.1. Odpowiedz / 175
3.2. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 178
3.2.1. Odpowiedzi / 185
3.3. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 188
3.3.1. Odpowiedz / 195
3.4. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej / 197
3.4.1. Odpowiedzi / 207
3.5. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej / 210
3.5.1. Odpowiedz / 217
3.6. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej / 220
3.6.1. Odpowiedzi / 226
3.7. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej  / 229
3.7.1. Odpowiedzi / 239
3.8. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej / 242
3.8.1. Odpowiedzi / 249
3.9. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej / 252
3.9.1. Odpowiedzi / 259
3.10. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 261
3.10.1. Odpowiedzi  / 270
3.11. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 274
3.11.1. Odpowiedzi / 281
3.12. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 283
3.12.1. Odpowiedzi  / 290
3.13. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej / 292
3.13.1. Odpowiedzi / 301
3.14. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych / 304
3.14.1. Odpowiedzi  / 313
3.15. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 316
3.15.1. Odpowiedzi / 325
3.16. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych . / 328
3.16.1. Odpowiedzi / 335
3.17. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  / 337
3.17.1. Odpowiedzi / 344
3.18. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 346
3.18.1. Odpowiedzi  / 355
3.19. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 358
3.19.1. Odpowiedzi  / 365
3.20. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 367
3.20.1. Odpowiedzi . / 374
Rozdział 4.  Przykładowe tezy na egzamin ustny z odpowiedziami / 377
Rozdział 5.  Uprawnienia budowlane – pytania problemowe i odpowiedzi / 391