Prawo budowlane – przepisy z komentarzem wyd. 9 stan prawny 01.11.2016 r. + Suplement na 1 stycznia 2017 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 3174-1
  • Producent: Polcen
  • Autor: Rafał Wąchocki
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł
Prawo budowlane – przepisy z komentarzem wyd. 8 stan prawny 07.01.2016 r. + Suplement na 1 stycznia 2017 r.

rok wydania: 2017, wydanie dziewiąte
ilość stron: 302
ISBN: 978-83-64795-26-8
format: 12x17 cm
oprawa: miękka

Opis
Kolejne 9. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane - przepisy z komentarzem (teksty ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 1 listopada 2016 roku (wydanie kieszonkowe, format B6).
Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia" pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.
Na podkreślenie zasługuje zmieniony - art. 5 ustawy - Prawo budowlane, który określa zasadę prawidłowego projektowania, budowy i użytkowania obiektów budowlanych:

Książka obejmuje najnowsze zmiany wprowadzone następującymi aktami prawnymi:
1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 8 marca 2016 r. poz. 290)
2. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 1 lipca 2016 r. poz. 961 ). Wejście w życie zmian 16.07.2016 r.
3. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2 sierpnia 2016 r. poz. 1065). Wejście w życie zmian 02.09.2016 r.
4. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 16 sierpnia 2016 r. poz. 1250). Wejście w życie zmian 01.08.2016 r.

Książka zawiera również zmiany w następujących rozporządzeniach:
5. w sprawie szczegółowego zakresu formy i projektu budowlanego, które weszły w życie 15 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554).
6. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r., poz. 1775), które weszły w życie z dniem 18.11.2015 r.
7. nowe rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493). Wejście w życie 17.12.2016 r.

Spis treści
Przedmowa / 5

USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]
Wprowadzenie / 18
Tekst ustawy / 53

Rozdział 1.  Przepisy ogólne / 55
Art. 1. Zakres przedmiotowy / 55
Art. 2. Zakres stosowania / 55
Art. 3. Definicje ustawowe / 55
Art. 4. Prawo zabudowy nieruchomośćci / 59
Art. 5. Zasady projektowania, budowy i użytkowania / 59
Art. 51. (uchylony) / 61
Art. 52. (uchylony) / 61
Art. 5a. Budowa obiektu liniowego / 61
Art. 6. Zagospodarowanie otoczenia obiektów budowlanych / 61
Art. 7. Przepisy techniczno-budowlane / 61
Art. 8. Dodatkowe warunki techniczne / 62
Art. 9. Odstępstwo od warunków technicznych / 62
Art. 10. Wyroby budowlane / 63
Art. 10a (uchylony) / 63
Art. 11.Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia / 64

Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie / 64
Art. 12. Warunki uzyskania uprawnień budowlanych / 64
Art. 12a. Uprawnienia osób z Unii Europejskiej 68
Art. 12b. (uchylony) / 68
Art. 12c. (uchylony) / 68
Art. 13.Zakres uprawnień budowlanych / 68
Art. 14.Wykaz specjalnośćci / 69
Art. 15.(uchylony)    71
Art. 16. Zakres przygotowania zawodowego / 72

Rozdział 3.  Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego / 73
Art. 17. Uczestnicy procesu budowlanego / 73
Art. 18. Obowiązki i uprawnienia inwestora / 73
Art. 19. Nadzór inwestorski / 73
Art. 20. Obowiązki projektanta / 74
Art. 21. Uprawnienia projektanta / 75
Art. 21a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / 76
Art. 22. Obowiązki kierownika budowy / 77
Art. 23. Uprawnienia kierownika budowy / 78
Art. 23a. (uchylony) / 79
Art. 24. Zakaz łączenia funkcji / 79
Art. 25. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego / 79
Art. 26. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego / 80
Art. 27. Koordynator nadzorów inwestorskich / 80

Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych / 80
Art. 28. Rozpoczęcie robót budowlanych / 80
Art. 29. Obiekty niewymagające pozwolenia na budowę / 81
Art. 29a. Budowa przyłączy / 86
Art. 30. Obiekty wymagające zgłoszenia / 86
Art. 30a. Informacje o zgłoszeniach w BIP / 90
Art. 31. Rozbiórka / 90
Art. 32. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę / 91
Art. 33. Zakres pozwolenia na budowę lub rozbiórkę / 93
Art. 34. Projekt budowlany / 95
Art. 35. Obowiązki właśćciwych organów / 97
Art. 35a. Kaucja na zabezpieczenie roszczeń inwestora / 99
Art. 36. Dodatkowa treść pozwolenia na budowę / 99
Art. 36a. Odstępstwo od projektu / 99
Art. 37. Wygaśćnięcie pozwolenia na budowę / 101
Art. 38. Inne obowiązki właśćciwego organu / 101
Art. 39. Obiekty zabytkowe / 102
Art. 39a. Obiekty budowlane na obszarze Pomnika Zagłady / 103
Art. 40. Przeniesienie decyzji na inny podmiot / 103
Art. 40a. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej / 103

Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych / 104
Art. 41. Rozpoczęcie budowy / 104
Art. 42. Obowiązki inwestora i kierownika budowy (robót) / 105
Art. 43. Czynnośćci geodezyjne / 106
Art. 44. Obowiązek zgłoszenia zmian / 106
Art. 45. Dziennik budowy / 107
Art. 46. Przechowywanie dokumentów budowy / 108
Art. 47. Wejśćcie na teren sąsiedniej nieruchomośćci / 108
Art. 48. Legalizacja samowoli budowlanych / 109
Art. 49. Opłata legalizacyjna / 110
Art. 49a. Zwrot opłaty legalizacyjnej / 111
Art. 49b. Nakaz rozbiórki / 111
Art. 49c. Odpowiednie stosowanie działu III Ordynacji podatkowej / 112
Art. 50. Wstrzymanie robót budowlanych / 113
Art. 50a. Wykonywanie robót budowlanych mimo wydania postanowienia o ich wstrzymaniu / 114
Art. 51. Wznowienie robót. Rozbiórka / 114
Art. 52. Koszty wstrzymania lub wznowienia robót budowlanych / 115
Art. 53. Stosowanie art. 52 / 116
Art. 54. Przystąpienie do użytkowania / 116
Art. 55. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / 116
Art. 55a. (uchylony) / 117
Art. 56. Obowiązek powiadomienia organów / 117
Art. 57. Zawiadomienie o zakończeniu budowy / 118
Art. 58. (uchylony) / 120
Art. 59. Pozwolenie na użytkowanie / 120
Art. 59a. Obowiązkowa kontrola budowy / 121
Art. 59b. (uchylony) / 122
Art. 59c. Termin kontroli / 122
Art. 59d. Protokół obowiązkowej kontroli / 122
Art. 59e. Kontrolujący / 123
Art. 59f. Kara za istotne odstępstwo / 123
Art. 59g. Uiszczenie kary / 123
Art. 60. Przekazanie dokumentacji obiektu / 124
Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych / 124
Art. 61. Obowiązek należytego utrzymania obiektu / 124
Art. 62. Okresowe kontrole obiektu / 125
Art. 63. Obowiązek przechowywania dokumentacji / obiektu / 127
Art. 63a. (uchylony) / 127
Art. 64. Książka obiektu budowlanego / 127
Art. 65. Udostępnienie dokumentacji obiektu / 128
Art. 66. Usunięcie nieprawidłowośćci stanu technicznego obiektu / 128
Art. 67. Nakaz rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego / 129
Art. 68. Wyłączenie obiektu z użytkowania / 130
Art. 69. Środki zabezpieczające / 130
Art. 70. Usunięcie uszkodzeń / 130
Art. 71. Zmiana sposobu użytkowania obiektu / 131
Art. 71a. Wstrzymanie użytkowania / 133
Art. 72. Delegacje ustawowe / 134

Rozdział 7.  Katastrofa budowlana / 134
Art. 73. Definicja katastrofy / 134
Art. 74. Postępowanie wyjaśćniające / 135
Art. 75. Obowiązki właśćciciela obiektu / 135
Art. 76. Komisja ustalająca przyczyny i okolicznośćci katastrofy / 136
Art. 77. Przejęcie postępowania / 137
Art. 78. Uporządkowanie terenu katastrofy / 137
Art. 79. Usunięcie skutków katastrofy / 137

Rozdział 8.  Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego / 137
Art. 80. Zadania organów / 137
Art. 81. Obowiązki organów / 138
Art. 81a. Czynnośćci kontrolne / 139
Art. 81b. (uchylony) / 140
Art. 81c.  Kontrole organów / 140
Art. 82. Właśćciwość organów administracji architektoniczno-budowlanej / 141
Art. 82a. Zakaz powierzania zadań gminom / 142
Art. 82b. Prowadzenie rejestrów. Współpraca między organami / 142
Art. 83. Właśćciwość organów nadzoru budowlanego / 146
Art. 83a. (uchylony) / 146
Art. 84. Zadania organów nadzoru budowlanego / 146
Art. 84a. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego / 147
Art. 84b. Kontrola działania organów / 148
Art. 85. Współdziałanie organów / 148
Art. 85a. Kontrola działalnośćci gospodarczej / 149
Art. 86. Zadania PINB / 149
Art. 87. Zadania WINB / 150
Art. 88. Właśćciwośćci GINB / 150
Art. 88a. Zadania GINB / 153
Art. 88b. GUNB / 155
Art. 89. (uchylony) / 155
Art. 89a. Właśćciwośćci organów w dziedzinie górnictwa / 155
Art. 89b. Postanowienie o uzgodnieniu / 155
Art. 89c.  Polecenie usunięcia zagrożenia / 155

Rozdział 9.  Przepisy karne / 156
Art. 90. Samowola budowlana6 / 156
Art. 91. Udaremnienie czynnośćci organów. Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych bez uprawnień / 156
Art. 91a. Kara za niewłaśćciwe użytkowanie / 157
Art. 92. Kara aresztu / 157
Art. 93. Kara grzywny / 157
Art. 94. Orzekanie / 158

Rozdział 10.  Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie / 159
Art. 95. Zakres odpowiedzialnośćci / 159
Art. 96. Odpowiedzialność zawodowa / 159
Art. 97. Postępowanie wyjaśćniające / 160
Art. 98. Organy właśćciwe do orzekania / 160
Art. 99. Przekazywanie decyzji o ukaraniu / 161
Art. 100. Przedawnienie / 161
Art. 101. Zatarcie kary / 161
Art. 102. (uchylony) / 162

Rozdział 11.  Przepisy przejściowe i końcowe / 162
Art. 103. Sprawy wszczęte przed wejśćciem w życie ustawy / 162
Art. 104. Zachowanie uprawnień / 162
Art. 105. Zachowanie dopuszczenia do obrotu / 163
Art. 106. Zmiany w przepisach / 163
Art. 107. Utrata mocy obowiązującej / 163
Art. 108. Wejśćcie w życie / 163

Załącznik. Współczynniki kategorii i wielkośćci obiektów budowlanych / 164

WYBRANE AKTY WYKONAWCZE PRAWA BUDOWLANEGO

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrześćnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [ZAP 3] / 171
Wprowadzenie / 172
Tekst rozporządzenia / 173

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [ZAP 8] / 197
Wprowadzenie / 198
Tekst rozporządzenia / 205

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia [ZAP 9] / 221
Wprowadzenie / 222
Tekst rozporządzenia / 229

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego [ZAP 9.4] / 237
Wprowadzenie / 238
Tekst rozporządzenia / 241

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowybudynku mieszkalnego jednorodzinnego, ośćwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomośćcią na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę [ZAP 9.3] / 253
Wprowadzenie / 254
Tekst rozporządzenia / 255

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [ZAP 8.1] / 267
Wprowadzenie / 268
Tekst rozporządzenia / 269

Skorowidz rzeczowy do ustawy – Prawo budowlane / 278
Skorowidz rzeczowy do aktów wykonawczych / 284