Kryształy fotoniczne o strukturach opalu i opalu odwrotnego. Metody wytwarzania i właściwości optyczne.

Dodaj recenzję:
  • 3613
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  • Autor: Anna Starczewska
  • Cena netto: 34,29 zł 36,00 zł

Kryształy fotoniczne o strukturach opalu i opalu odwrotnego. Metody wytwarzania i właściwości optyczne.

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 246
ISBN: 978-83-7880-464-2
format: B5
oprawa: miękka

Opis
Przedmiotem monografii są metody wytwarzania i własności optyczne kryształów fotonicznych o strukturze opalu odwrotnego. W pracy zaprezentowano krótką charakterystykę najpopularniejszych rodzajów kryształów fotonicznych jedno-, dwu- i trójwymiarowych. Przedstawiono metody wytwarzania opali oraz opali odwrotnych, omówiono podstawowe własności optyczne opali, kompozytów opali oraz opali odwrotnych.

Spis treści
Wykaz ważniejszych oznaczeń stosowanych w tekście / 7
1. Wstęp / 13
2. Ogólna charakterystyka kryształów fotonicznych / 21
2.1. Jednowymiarowe kryształy fotoniczne / 24
2.2. Dwuwymiarowe kryształy fotoniczne / 28
2.3. Trójwymiarowe kryształy fotoniczne / 33
2.3.1. Kryształy fotoniczne typu Yablonovite / 34
2.3.2. Kryształy fotoniczne typu „woodpile” / 37
2.3.3. Opale i opale odwrotne / 39
2.3.4. Kryształy fotoniczne o strukturze diamentu / 45
3. Fotoniczna struktura pasmowa / 46
3.1. Metody obliczania fotonicznej struktury pasmowej / 55
3.2. Przykłady fotonicznych struktur pasmowych / 59
3.2.1. Fotoniczne struktury pasmowe kryształów fotonicznych typu Yablonovite / 61
3.2.2. Fotoniczne struktury pasmowe kryształów fotonicznych typu „woodpile” / 63
3.2.3. Fotoniczne struktury pasmowe opali i opali odwrotnych / 65
3.2.4. Fotoniczne struktury pasmowe kryształów fotonicznych  o strukturze diamentu / 72
4. Metody wytwarzania opali oraz opali odwrotnych / 74
4.1. Wytwarzanie monodyspersyjnych zawiesin koloidalnych / 79
4.1.1. Zawiesiny koloidalne SiO 2 / 79
4.1.2. Zawiesiny koloidalne polimerów PS i PMMA / 87
4.1.3. Metody określania rozmiaru cząstek / 88
4.1.4. Poprawa monodyspersyjności cząstek w zawiesinie koloidalnej / 89
4.2. Wytwarzanie syntetycznych opali / 90
4.2.1. Sedymentacja w polu grawitacyjnym / 90
4.2.2. Osadzanie elektroforetyczne / 97
4.2.3. Wirowanie / 98
4.2.4. Osadzanie pionowe / 99
4.2.5. Osadzanie poziome / 107
4.2.6. Metody wykorzystujące przestrzenne ograniczenia / 108
4.2.7. Poprawa wytrzymałości opali / 111
4.2.7.1. Metoda termiczna / 111
4.2.7.2. Metoda chemiczna / 113
4.2.8. Wytwarzanie kryształów fotonicznych o strukturze innej niż fcc / 114
4.3. Wypełnianie opali / 116
4.3.1. Metoda osadzania z kąpieli chemicznej / 117
4.3.2. Metoda zol-żel / 118
4.3.3. Piroliza aerozolowa / 120
4.3.4. Osadzanie elektrolityczne / 121
4.3.5. Metoda osadzania chemicznego z fazy gazowej / 122
4.3.6. Metoda osadzania warstw atomowych / 124
4.3.7. Wypełnianie nanokrystalitami / 125
4.3.8. Wypełnianie materiałem roztopionym  / 126
4.3.9. Wypełnianie materiałem rozpuszczonym w cieczy / 129
4.4. Usuwanie matrycy - wytwarzanie opali odwrotnych / 129
5. Własności optyczne materiałów o strukturach opalu oraz opalu odwrotnego / 133
5.1. Własności optyczne syntetycznych opali / 144
5.1.1. Badania kątowe optycznych charakterystyk widmowych opali / 150
5.1.2. Wpływ polaryzacji światła na optyczne charakterystyki widmowe opali  / 167
5.1.3. Optyczne charakterystyki widmowe opali o bardzo małym kontraście  / 172
5.1.4. Optyczne charakterystyki widmowe a fotoniczna struktura pasmowa / 174
5.2. Własności optyczne kompozytów opali / 178
5.2.1. Badania kątowe optycznych charakterystyk widmowych opali po wypełnieniu / 184
5.2.2. Wpływ czynników zewnętrznych na optyczne charakterystyki widmowe kompozytów opali / 188
5.3. Własności optyczne opali odwrotnych / 190
5.3.1. Badania kątowe optycznych charakterystyk widmowych opali odwrotnych / 197
5.3.2. Wpływ czynników zewnętrznych na optyczne charakterystyki widmowe opali odwrotnych / 201
5.3.3. Luminescencja opali odwrotnych / 204
5.3.4. Powolne fotony / 206
6. Podsumowanie / 208
Bibliografia / 211
Streszczenie / 244